Góc quản trị
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH
3 tháng trước

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty TNHH đầy đủ, đúng quy định năm 2021

Kế toán trưởng là người giữ nhiệm vụ quan trọng trong mỗi công ty. Đây là một trong các quản lý cao cấp, giám sát hoạt động của bộ phận kế toán, tổng hợp số liệu lập báo cáo và đưa ra các khuyến nghị trong việc quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong công ty TNHH

Đối với công tác tài chính

 • Tổ chức, giám sát quá trình lập quỹ vốn.
 • Giám sát, theo dõi các nguồn vốn doanh nghiệp được tài trợ, thiết lập mối quan hệ tốt với ngân hàng, các tổ chức tài chính…. Đảm bảo các nghĩa vụ của doanh nghiệp với chủ đầu tư được thực hiện đủ.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. Tư vấn cho giám đốc quản lý nguồn vốn hiệu quả.
 • Xây dựng các hệ thống thu thập thông tin, xác định phương pháp phân tích để đánh giá hoạt động của công ty.
 • Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá, đưa ra các biện pháp điều tiết tài chính với ban giám đốc doanh nghiệp.

Đối với công tác kế toán

 • Tổ chức, thống kê tình hình hoạt động của công ty trong từng giai đoạn.
 • Hoàn thiện các chế độ hạch toán, thống kê theo các biểu mẫu thống nhất.
 • Giám sát việc ghi chép các số liệu kế toán một cách chính xác, đảm bảo sự trung thực trong từng số liệu.
 • Kiểm soát các hợp đồng kinh tế, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.
 • Đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh, hoạt động tài chính của công ty.
 • Gây dựng quan hệ tốt với các cơ quan có chức năng như: thuế, các tổ chức tài chính, sở kế hoạch đầu tư….

Xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng là gì?

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

 

 

 

CÔNG TY TNHH…                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:… /QĐ-…                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               ……………, ngày … tháng … năm………

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….  Dân tộc: …………….         Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:                                                                                                                              GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Như điều 3                                                                                                                                    

– Lưu VP

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Trong mỗi doanh nghiệp, việc điều chỉnh vị trí các nhân sự chủ chốt, trong đó có vị trí kế toán trưởng được coi là một trong những quyết định quan trọng. Bởi nhân sự này không chỉ tham gia vào công tác tài chính mà còn được giao nhiệm vụ tham mưu kế hoạch sử dụng ngân quỹ trong kỳ kinh doanh tương lai.

Ngày nay, với sự giúp đỡ của các công cụ quản lý kế toán, kế toán trưởng và giám đốc dễ dàng thực hiện quản lý nghiệp vụ và dòng tiền của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý kế toán Kaike tại đây.

Đăng ký Kaike tại đây để nhận ưu đãi miễn phí duy trì trong năm đầu tiên.

Đỗ Sơn

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
Xem ưu đãi kaike