Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Chuẩn mực kế toán quốc tế, danh sách chuẩn mực IFRS & IAS

04:11 Chiều

-

12/10/2021

Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS là hệ thống tiêu chuẩn trong nghiệp vụ kế toán, tài chính mà chắc hẳn nhân viên trong ngành đều đã từng nghe, thậm chí sử dụng đến. Trong bài viết dưới đây, Kaike sẽ chia sẻ kỹ hơn tới bạn đọc về hai hệ thống Chuẩn mực này.

Chuẩn mực kế toán quốc tế, danh sách chuẩn mực IFRS & IAS

1. Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế – IAS

Chuẩn mực kế toán quốc tế là viết tắt của cụm từ International Accounting Standarts. Đây là những qui định và hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán chung cho các quốc gia.

Ủy ban chuẩn mực Kế toán quốc tế – IASB (trụ sở tại London) là cơ quan ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS).

Danh sách chuẩn mực IAS bao gồm

Chuẩn mực Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

IAS 1

Presentation of Financial Statements Trình bày Báo cáo tài chính

IAS 2

 Inventories Hàng tồn kho

IAS 3

Consolidated Financial Statements Báo cáo tài chính hợp nhất

IAS 4

Depreciation Accounting  Kế toán khấu hao tài sản

IAS 5

Information to Be Disclosed in Financial Statements Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính

IAS 6

 Accounting Responses to Changing Prices Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá

IAS 7

Statement of Cash Flows Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

IAS 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót

IAS 9

Accounting for Research and Development Activities Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.

IAS 10

Events After the Reporting Period Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

IAS 11

Construction Contracts Hợp đồng xây dựng

IAS 12

Income Taxes Thuế thu nhập doanh nghiệp

IAS 13

Presentation of Current Assets and Current Liabilities Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn Không dựa trên IAS 13

IAS 14

Segment Reporting Báo cáo bộ phận

IAS 15

Information Reflecting the Effects of Changing Prices Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá

IAS 16

Property, Plant and Equipment Tài sản cố định hữu hình

IAS 17

Leases Thuê tài sản

IAS 18

Revenue Doanh thu

IAS 19

Employee Benefits Lợi ích nhân viên

IAS 20

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ

IAS 21

The Effects of Changes in Foreign  Exchange Rates Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

IAS 22

Business Combinations Hợp nhất kinh doanh

IAS 23

Borrowing Costs Chi phí đi vay

IAS 24

Related Party Disclosures Thông tin về các bên liên quan

IAS 25

Accounting for Investments Kế toán các khoản đầu tư

IAS 26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất

IAS 28

Investments in Associates Đầu tư vào công ty liên kết

IAS 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát

IAS 30

Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

IAS 31

Interests In Joint Ventures Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

IAS 32

Financial Instruments: Presentation Công cụ tài chính: Trình bày và công bố

IAS 33

Earnings Per Share Lãi trên cổ phiếu

IAS 34

Interim Financial Reporting Báo cáo tài chính giữa niên độ

IAS 35

Discontinuing Operations Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt động

IAS 36

Impairment of Assets Tổn thất tài sản

IAS 37

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

IAS 38

Intangible Assets Tài sản vô hình

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement Công cụ tài chính

IAS 40

Investment Property Bất động sản đầu tư

IAS 41

Agriculture  Nông nghiệp

2. Hệ thống Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế – IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS là viết tắt của cụm từ International Financial Reporting Standarts. Cho tới năm 2001, IAS đã dần được thay thế bởi các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế – IFRS.

Hiện nay, đã có tới 144 khu vực pháp lý từ các quốc gia trên thế giới áp dụng bắt buộc Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS trong việc ghi chép và lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam vẫn sử dụng kế hợp hài hòa nội dung của IAS và IFRS để phù hợp với đặc điểm nền kinh tế.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Tiết kiệm gấp đôi thời gian cho kế toán

Danh sách chuẩn mực IFRS bao gồm

Chuẩn mực Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

IFRS 1

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Lần đầu áp dụng IFRS

IFRS 2

Share-based Payment Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu

IFRS 3

Business Combinations Hợp nhất kinh doanh

IFRS 5

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục

IFRS 6

Exploration for and Evaluation of Mineral Assets Thăm dò và đánh giá tài sản nguyên khoáng sản

IFRS 7

Financial Instruments: Disclosures Công cụ tài chính: Trình bày

IFRS 8

Operating Segments Bộ phận kinh doanh

IFRS 9

Financial Instruments Công cụ tài chính

IFRS 10

Consolidated Financial Statements Báo cáo tài chính hợp nhất

IFRS 11

Joint Arrangements Thoả thuận liên doanh

IFRS 12

Disclosure of Interests in Other Entities Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác

IFRS 13

Fair Value Measurement Xác định giá trị hợp lý

IFRS 14

Regulatory Deferral Accounts Các khoản hoãn lại theo luật định

IFRS 15

Revenue from Contracts with Customers Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

IFRS 16

Leases Thuê tài sản

IFRS 17

Insurance Contracts Hợp đồng bảo hiểm

3. Tổng kết

Chuẩn mực kế toán quốc tế không bắt buộc các quốc gia phải tuân thủ theo. Bởi mỗi quốc gia có điều kiện và trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Cùng với đó, các yêu cầu và trình độ quản lý cũng không hoàn toàn giống nhau. Do vậy, các quốc gia dựa trên cơ sở nền tảng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế để xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia mình. Một số chuẩn mực cũng đã được loại bỏ do không còn phù hợp với tình hình kinh tế của thế giới hiện nay hoặc do những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện.

Tham khảo thêm bài viết: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1562
post
Đăng nhập
x