Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

09:13 Sáng

-

03/03/2023

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

I. Khái niệm và cơ sở pháp lý

1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

– Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Khái niệm

– Theo TT 48/2019/TT-BTC, Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn kho

II. Nguyên tắc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Đối tượng được trích lập dự phòng phải đảm bảo điều kiện có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ hoặc có bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho

2. Công thức tính mức trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

– Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán: xác định theo chuẩn mực kế toán 02-Hàng tồn kho

– Giá trị thuần có thể thực hiện được: giá bán ước tính của hàng tồn kho tại thời điểm lập BCTC trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ chúng.

3. Thời điểm lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Thời điểm lập BCTC

4. Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

– Nếu mức dự phòng phải trích lập kỳ này bằng số dư khoản dự phòng đã trích lập trên BCTC kỳ trước thì không được trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

– Nếu mức dự phòng phải trích lập kỳ này cao hơn số dư khoản dự phòng đã trích lập trên BCTC kỳ trước thì trích them phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

– Nếu mức dự phòng phải trích lập kỳ này thấp hơn số dư khoản dự phòng đã trích lập trên BCTC kỳ trước thì thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.

– Lập bảng kê chi tiết mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho của từng mặt hàng để làm căn cứ hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ

III. Các bước trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

1. Lập hội đồng thẩm định

– Hội đồng thẩm định bao gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban liên quan, chuyên gia,..được lập thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định sẽ quyết định mức trích lập và phương thức xử lý tổn thất thực tế của hàng tồn kho

2. Xử lý khoản dự phòng

3. Xử lý hàng tồn đọng: đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng nhưng bị hư hỏng, hết hạn sử dụng phải huỷ bỏ

IV. Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1. Khi lập BCTC, nếu dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này cao hơn số đã trích lập từ các kỳ trước thì trích lập bổ sung phần chênh lệch:

Nợ TK 632

Cóc TK 229

2. Khi lập BCTC, nếu dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này thấp số đã trích lập từ các kỳ trước thì trích lập bổ sung phần chênh lệch:

Nợ TK 229

Cóc TK 632

3. Đối với hàng tồn kho bị huỷ bỏ do hư hỏng, hết hạn sử dụng,…

Nợ tk 229

Nợ tk 632- nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

Có tk 152, 153, 155, 156

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “dự phòng giảm giá hàng tồn kho”

Ví dụ về dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hồ sơ lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Bài tập trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là
Cách tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi nào
Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là tài sản hay nguồn vốn

Bài viết liên quan

Quản lý kho là gì? Kỹ năng quản lý kho hàng hiệu quả

Thẻ kho là gì? Cách lập và quản lý thẻ kho hiệu quả

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4390
post
Đăng nhập
x