Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Tải về mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất năm 2023

09:21 Sáng

-

02/06/2023

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản được sử dụng thường xuyên trong các doanh nghiệp. Biên bản này ghi lại kết quả kiểm kê về các loại tài sản, số lượng thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó, so sánh với số lượng trên sổ sách nhằm đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản.

Tải về mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất năm 2023

1. Biên bản kiểm kê dùng trong trường hợp nào?

Kiểm kê là việc xác định số lượng đồng thời xác nhận chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn tại thời điểm kiểm kê nhằm mục đích đối chiếu, so sánh với số liệu trong sổ kế toán. Biên bản kiểm kê tài sản là kết quả cuối cùng của việc ghi chép kết quả kiểm kê.

Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện kiểm kê trong các trường hợp sau đây:

– Cuối kỳ kế toán năm như vào ngày 31/12 hàng năm đối với các đơn vị kết thúc năm tài chính vào tháng 12.

–  Trường hợp doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê;

– Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu;

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện kiểm kê vào các thời điểm cuối kỳ kế toán bất kỳ như cuối tháng, cuối quý,…hoặc bất cứ thời điểm nào khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

2. Mục đích của việc lập biên bản kiểm kê tài sản cố định đối với doanh nghiệp

Lập biên bản kiểm kê tài sản nhằm mục đích xác nhận số lượng của tài sản cố định thực tế so với số lượng tài sản trên sổ sách kế toán và tìm ra những sai lệch, tránh thất thoát, thất lạc tài sản.

Bên cạnh đó, lập kiểm kê còn là cơ sở để kiểm tra đánh giá tình hình thực tế sử dụng của tài sản cố định, độ hao mòn, khấu hao. Từ đó, doanh nghiệp có thể tăng cường việc quản lý tài sản được sát sao hơn

3. Lưu ý khi kiểm kê và lập biên bản kiểm kê tài sản

– Biên bản kiểm kê cần rõ tên doanh nghiệp hoặc bộ phận sử dụng tài sản

– Biên bản kiểm kê tài sản cố định phải xác định rõ thời điểm kiểm kê.

– Tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng tài sản.

– Khi kiểm kê phải ghi rõ số lượng kiểm kê và chỉ so sánh phần số lượng kiểm kê, phần nguyên giá và giá trị còn lại thì tính theo sổ sách kế toán dựa trên cột số lượng

– Chênh lệch thiếu ghi âm và chỉ ghi ở phần số lượng, phần giá trị còn lại bị thừa thiếu thì tính theo số lượng, dựa vào dữ liệu trên sổ sách kế toán.

– Cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu tài sản cố định trên biên bản kiểm kê tài sản.

– Biên bản kiểm kê cần có chữ ký và được phê duyệt bởi Trưởng ban kiểm kê, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

– Biên bản kiểm kê là cơ sở để doanh nghiệp truy thu phần tài sản thiếu hoặc có biện pháp xử lý tài sản bị thừa không rõ nguyên nhân.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

4. Quy trình kiểm kê tài sản của doanh nghiệp

Bước 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành công bố quyết định kiểm kê tài sản

Bước 2: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản bao gồm các thành phần chủ chốt như:

 • Người đứng đầu doanh nghiệp như Giám đốc, Tổng giám đốc
 • Người quản lý, trưởng các phòng – ban sử dụng tài sản
 • Người quản lý, trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm quản lý tài sản của doanh nghiệp như phòng hành chính
 • Trưởng phòng kế toán và kế toán viên chịu trách nhiệm mảng tài sản cố định
 • Các thành viên khác…

Bước 3: Hội đồng kiểm kê thực hiện công việc kiểm kê

Bước 4: Tập hợp và xử lý các loại số liệu sau khi kiểm kê cần thiết, sau đó lập biên bản kiểm kê. Quá trình tập hợp và xử lý này phải bảo đảm đầy đủ các bước như:

 • Xác định được sự chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu trên sổ sách
 • Lập danh sách các loại tài sản hư hỏng cần sửa chữa, thanh lý…

Bước 5: Hội đồng kiểm kê cần đưa ra đánh giá, nhận xét gồm:

 • Đánh giá chung về tình hình quản lý soát và sử dụng tài sản
 • Tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa sổ sách và thực tế
 • Đưa ra phương án xử lý chênh lệch số lượng sổ sách và thực tế
 • Lên kế hoạch sửa chữa, thanh lý các loại tài sản gặp vấn đề

Bước 6: Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản với người đứng đầu doanh nghiệp đồng thời gửi báo cáo kiểm kê cho các bộ phận có liên quan.

5. Mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất năm 2023.

Tải về: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Tải về: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

6. Cách điền Biên bản kiểm kê tài sản cố định

– Góc trên bên trái của Biên bản sản cố định ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

– Biên bản phải ghi rõ thời điểm kiểm kê.

– Tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

– Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán tài sản cố định phải ghi cả 03 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

– Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng tài sản cố định, phải ghi cả 03 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4, 5, 6.

– Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 03 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.

– Cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu tài sản cố định, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê.

Biên bản cố định phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về tài sản cố định của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Trên đây là 2 mẫu biên bản kiểm kê theo 2 thông tư 133 và 200. Hi vọng nội dung trên hữu ích đối với bạn đọc đang tìm kiếm tài liệu về biên bản kiểm kê cho doanh nghiệp. 

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Nội dung của chuẩn mực kế toán 03 – tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định là gì? Phân loại và quy định về khấu hao tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5171
post
Đăng nhập
x