Biểu mẫu kế toán

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu kế toán

Tổng hợp một số mẫu công văn giải trình thuế thường dùng

11:30 Sáng

-

18/10/2023

Mẫu công văn giải trình thuế được sử dụng để giải thích các vấn đề liên quan đến thuế. Đây là mẫu văn bản hành chính thông dụng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đúng đắn và phù hợp, bài viết dưới đây sẽ cung cấp Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới và chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo.

Tổng hợp một số mẫu công văn giải trình thuế thường dùng

1. Nội dung của một công văn giải trình thuế

Đối với một công văn giải trình thuế phù hợp với quy định của pháp luật, người soạn nội dung của công văn giải trình cần đáp ứng được những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thời gian, địa điểm gửi công văn giải trình thuế lên cơ quan thuế.
 • Tên cơ quan nhận công văn.
 • Thông tin của cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giải trình.
 • Người đại diện pháp lý của cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giải trình.
 • Nội dung về vấn đề giải trình thuế.
 • Xác nhận bởi người đứng đầu doanh nghiệp giải trình thuế.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 167.000đ/THÁNG

2. Mẫu công văn giải trình thuế được sử dụng thường xuyên

Dưới đây là 5 mẫu công văn giải trình thuế được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trong năm qua.

2.1. Công văn trả lời thông báo Chi cục Thuế

CÔNG TY….

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v trả lời công văn số …………  của Chi cục thuế Quận ………………………) 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp:

– Mã số thuế: 

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số  …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.2. Công văn giải trình chậm nộp hồ sơ khai thuế

CÔNG TY….. 

 

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v chậm nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: 

– Mã số thuế: 

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm …………….., chúng tôi nhận được công văn số …………….. của Chi cục thuế quận ……………………. về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý …………….. Chúng tôi xin trình bày lý do dẫn đến việc chậm nộp như sau:

………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:

a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;

c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.3. Công văn giải trình với Cơ quan Thuế

CÔNG TY …..

 

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v ………………………………………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

– Tên doanh nghiệp: 

– Mã số thuế:

– Địa chỉ trụ sở chính: 

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Nội dung giải trình:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Công ty chúng tôi làm công văn giải trình này, gửi tới Chi cục thuế …………………………… để giải trình về việc ……

…………………………………………

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.4. Công dân xin hủy tờ khai thuế môn bài

CÔNG TY…..

 

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Đề nghị hủy tờ khai lệ phí môn bài năm 2023)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN………………………………..

– Tên doanh nghiệp: 

– Mã số thuế:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định SỐ 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

“1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.”

Căn cứ quy định trên, Công ty ……………………………………………..  thành lập ngày …………………thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2020 (năm đầu thành lập). Những Công ty đã lỡ nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2020 vào ngày …………….. trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nay Công ty lập văn bản này, kính mong Chi cục thuế Quận: ……………………..  hủy Tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 mà Công ty chúng tôi đã nộp, để chúng tôi kê khai lệ phí môn bài năm 2023 theo đúng quy định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.5. Công văn hủy tờ khai thuế GTGT

CÔNG TY …..

 

————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Thông báo về việc hủy tờ  khai thuế GTGT tháng …………….)

 Kính gửi: CỤC THUẾ QUẬN

– Tên doanh nghiệp: 

– Mã số thuế:

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

– Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: 

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

 1. Tiêu chí khai thuế theo quý

  a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

  a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

  Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

  a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Công ty tôi thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 vào ngày 11/02/2021. Vì vậy bằng công văn này, Công ty kính mong Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy hủy tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021 để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>> Tải về 5 mẫu công văn giải trình thuế tại đây.

3. Mức xử phạt khi vi phạm về công văn giải trình thuế

Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp công văn giải trình thuế trễ sẽ bị xử phạt theo quy định thuộc nội dung Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

 • Đối với hành vi khai thuế bị sai, dẫn đến số thuế phải nộp bị thiếu hoặc tăng số thuế phải đóng để được hoàn thuế sẽ xử phạt % số tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019, hành vi trốn thuế sẽ xử phạt theo số lần trốn thuế tại nội dung Điều 108 đã quy định.
 • Các tổ chức, doanh nghiệp phải nộp tờ khai giải trình trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính thuế, đối với trường hợp có nhiều tình tiết cần điều tra thì có thời gian nộp giải trình lớn hơn 05 ngày được thể hiện bằng văn bản.
 • Trường hợp giải trình trực tiếp thì doanh nghiệp, tổ chức cần nộp tờ khai giải trình trong 02 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính thuế.

Trên đây là 5 mẫu công văn giải trình thuế mà tổ chức, doanh nghiệp thường dùng trong năm qua mà Kaike gửi đến bạn đọc. Hy vọng những mẫu giấy giải trình thuế sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức của bạn.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Tổng hợp 4 mẫu công văn giải trình BHXH mới nhất 2022

Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán với cơ quan nhà nước

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7540
post
Đăng nhập
x